Счетоводни услуги София

   0899 / 775 252

Счетоводи услуги

 • * Обработка на първичните счетоводни документи - проверка, класиране, съхраняване;
 • * Текущо осчетоводяване на стопанските операции;
 • * Обработка на извлеченията от банковите сметки на клиента;
 • * Начисляване на амортизации и съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите;
 • * Ежемесечно изготвяне и подаване към НАП на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, както и на всички други декларации, свързани с възстановяване на ДДС по електронен път;
 • * Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • * Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • * Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните и данъчните задължения на фирмата към бюджета;
 • * Обработка на отчетите от касовите апарати на клиента;
 • * Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет.

 

ФИРМИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С УСЛУГИ

БРОЙ
ПЕРСОНАЛ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ДО 30 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО          НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 31 ДО 50 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО  НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС  + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 51 ДО 100 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС  + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ +2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ДО 30 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО             РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 31 ДО 100 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО   РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 101 ДО 150 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО  РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 151 ДО 200 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО  РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С НАД 200 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО          РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ПО ДОГОВАРЯНЕ

 

ФИРМИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ТЪРГОВИЯ

БРОЙ
ПЕРСОНАЛ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ДО 30 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО           НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС   + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 31 ДО 50 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО   НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС   + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 51 ДО 100 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО  НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС   + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ +2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ДО 30 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО             РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 31 ДО 100 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО   РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 101 ДО 150 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО  РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 151 ДО 200 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО  РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С НАД 200 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО          РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ПО ДОГОВАРЯНЕ

 

ФИРМИ ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРОИЗВОДСТВО

БРОЙ
ПЕРСОНАЛ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ДО 30 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО           НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2 БР.ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 31 ДО 50 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО   НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 51 ДО 100 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ +2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ДО 30 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО             РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 31 ДО 100 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО    РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 101 ДО 150 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО  РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 3БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 3БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 101 ДО 150 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО  РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 151 ДО 200 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО  РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ДО 2 ЧОВЕКА ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С НАД 200 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО          РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС      + 2БР. БАНКОВИ СМЕТКИ + 2БР. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

ПО ДОГОВАРЯНЕ

 

ДО 2 ПРИДОБИВАНИЯ/ ИЗПРАЩАНИЯ НА МЕСЕЦ

ОТ 2 ДО 5 ПРИДОБИВАНИЯ/ ИЗПРАЩАНИЯ НА МЕСЕЦ

ОТ 6 ДО 10 ПРИДОБИВАНИЯ/ ИЗПРАЩАНИЯ НА МЕСЕЦ

ОТ 11 ДО 20 ПРИДОБИВАНИЯ/ ИЗПРАЩАНИЯ НА МЕСЕЦ

 

Регистрация на фирми

 Регистрация на ЕТ, ЕООД и ООД, в Търговския регистър - Хонорар.

От Вас се иска:

 • * Да изберете уникално наименование;
 • * Да посочите седалище и адрес на управление;
 • * Да опишете основна дейност;
 • * Да посочите управител/и;
 • * Държавни такси -  ЕООД и ООД.
 • * Нотариални такси;
 • * Откриване на набирателна сметка + депозиране на капитал;
По Търговския закон минималния капитал за регистриране на ЕООД или ООД е 2.00 (два) лева.
При регистрацията на ЕТ не е необходимо внасяне на капитал.  

 

БОНУС ПАКЕТ:

         Нов бизнес!
При регистрация на нова фирма се заплащат държавните, банковите, нотариални такси и сумата за хонорар.
Първият месец се заплаща половин месечна такса от договорената.

         * Бонус пакета, важи само при сключен абонаментен договор.

 

КОНСУЛТАЦИИ:
 • * Консултации на лица, които не са клиенти на фирмата
 • * Консултации свързани с отпускане на пенсия
 • * Проверка и изготвяне на документи свързани с отпускане на пенсия

Годишно счетоводно приключване

 

 Годишно данъчно и счетоводно приключване на фирми БЕЗ договор за абонаментно счетоводно обслужване :
1. До  50 документа на година
2. До 100 документа на година
3. До 200 документа на година
4. До 300 документа на година

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г.

/За физическите лица/ + Попълнено платежно.

 

Изготвяне и подаване на нулева декларация по ЗКПО
 Изготвяне на ГФО за 2018 г.

Николов Консултинг ЕООД

Счетоводни услуги София