Търсене

Виж профил

Счетоводна фирма Благоевград

Предлагаме следните счетоводни услуги на своите клиенти:

– Абонаментно счетоводно обслужване.

* Текущо осчетоводяване на първичните документи. Счетоводен анализ на стопанската дейност и предлагане на навременни решения свързани с данъчното облагане;

* Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи по ЗДДС;

* Ежемесечно изготвяне на Интрастат и VIES декларации и предаването им в НАП;

* Периодично (но не по-рядко от полугодие) приключване на фирмите, изготвяне на отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци и справки за задълженията, вземанията иданъчните задължения;

* Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи. Инвентаризация на активите;

* Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет;

* Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;

* Изготвяне на годишен отчет за статистиката;

* Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси.

Изготвяне на документи за банково кредитиране.

– ТРЗ И Личен Състав.

– Одит.

– счетоводство и осигуряване на земеделски производители.

– Експертни и консултантски услуги

– Изготвяне на анкетни карти и анкетни формуляри

– Регистрация на земеделски стопани

Свържете се със собственика