Търсене

Виж профил

Счетоводни услуги

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно дейността на предприятието;
 • Разработване на счетоводна политика;
 • Съставяне на първични счетоводни документи – фактури, известия към фактури, протоколи, заповеди за командировки, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери;
 • Вторична обработка на счетоводната документация чрез лицензиран програмен продукт;
 • Поддържане на регистри: Клиенти, Доставчици, Материални наличности, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал, Подотчетни лица, Разчети по ДДС, Разчети за осигуровки и др. съобразно конкретните нужди на ръководството;
 • Изготвяне на периодични и годишни справки по описаните регистри;
 • Съставяне счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Класиране на счетоводните документи в архивен вид;
 • Съхранение на архивната информация на хартиен /когато е необходимо/ и магнитен носител;
 • Осчетоводяване на лизингови договори;
 • Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС;
 • Изготвяне на VIES – декларации;
 • Изготвяне на отчети – годишни и регулярни за Националния статистически институт;
 • Попълване на искания за издаване на документи от приходната администрация;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и попълване на приложенията към тях;
 • Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови през годината;
 • Годишно счетоводно приключване и др.

Труд и работна заплата (ТРЗ)

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, заповеди за отпуски, служебни бележки за дохода, УП – 2 и УП-3;
 • Изготвяне на ведомост за работна заплата;
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови книжки;
 • Регистриране на назначените и прекратени трудови договори.

Opening Hours

Понеделник

09:00 - 21:00ч.

Вторник

09:00 - 21:00ч.

Сряда

09:00 - 21:00ч.

Четвъртък

09:00 - 21:00ч.

Петък

09:00 - 21:00ч.

Събота

-

Неделя

-

Свържете се със собственика