Виж профил

Шофьорски курсове Стара Загора

Изисквания за започване на курс категория „B“

 1. Да са навършени 17 години и 9 месеца
 2. Да се представят следните документи :
 • документ за завършено образование ( минимум основно )
 • двустранно копие на лична карта
 • 2бр. снимки за документи

Как протича шофьорския курс

1.ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕОРИЯ:

 • модул Общо устройство на автомобила
 • модул Безопасност на движението

След проведения курс по теория, курсистът полага вътрешен изпит. Той се състои от решаване на 3 листовки с по 15 въпроса за време 40 минути. Оценяването е по точки. Положителен резултат е при над 86 точки. Максимален брой точки – 97. При успешно положен вътрешен изпит кандидатът може да се яви на изпит пред ДАИ. Шофьорски курсове Стара Загора.

Имате възможност да ползвате учебно помагало за кандидат-шофьори от фирмата по време на теоретичното обучение безплатно или да си закупите помагало, листовки ,коментар на верните отговори в листовките.

2.ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАКТИКА

Може да започне след преподаване на седма  тема от модул Безопасност  на движението от теоретичното обучение

 • придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила
 • прилагане  на правилата за движение по пътищата
 • навици при управление на автомобила в определени условия: на учебна площадка, в извънградски условия, при интензивно градско движение и на автомагистрала по възможност.

Практическото  обучение за управление на МПС е 31 кормилни часа, като един кормилен час е с продължение 50 мин., от които 40мин.  е управление, 5 минути за въвеждащ и 5 минути – заключителен инструктаж.

Обучението по практика не може да надвишава 2 кормилни часа за денонощие. Шофьорски курсове Стара Загора.

Курсистът има възможност сам да избере автомобила,инструктора, както и времето на кормуване.

3.ИЗПИТИ

Изпитите са теоретичен и практически, т.е. листовки и кормуване. Полагат  се  след приключване на обучението в школата пред представител на  ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „КД – ДАИ”- гр. Стара Загора, назначен за председател на изпитната комисия.

При нас могат да вземат също и допълнителни часове водачи с шофьорска книжка, които нямат опит и не са уверени в уменията си да управляват автомобила си. Потърсете повече информация в офиса на Автошкола СТАРТ

За курс категория C

 • да притежава правоспособност за управление на МПС от категория „В”
 • да е на възраст не по-малко от 18 години
 • да е завършил основно образование
 • да отговаря на изискванията за психологическа годност определени от Наредба №36 ( удостоверение за психо преглед)

Документи:

 • шофьорска книжка (копие)
 • лична карта (копие)
 • диплома за завършено най-малко основно образование (копие)
 • удостоверение за психо преглед (копие )
 • снимка – 1бр.

Обучение:

 • Модул: Превоз на товари – 8 учебни часа
 • Модул: Общо устройство – 6 учебни часа
 • Модул: Управление на МПС – 20 учебни часа

Изпити:

 • Теоретичен вътрешен изпит във фирмата
 • Теоретичен изпит пред ДАИ
 • Практически вътрешен изпит във фирмата
 • Практически изпит пред ДАИ